Swallowtail Jig - Tin Whistle notes

Tin whistle fingering (D)

Tonality: Em

g e e  b e e  g e e  b a g  f# d d  a d d  D C D  a g f#
g e e  b e e  g e g  b    C  D C D  a g f#  g e e e
b C D E   F# E  F# E D b  b C D E  F# E D b D
b C D E   F# E  F# E D b  D C D  a g f#  g e e e

Comentarios