TONALIDADES con sus notas alteradas

Gb o Ebm: solb lab sib si(dob) reb mib fa

Db o Bbm: reb mib fa solb lab sib do

Ab o Fm: sib mib lab reb
Eb o Cm: sib mib lab
Bb o Gm: sib mib
F   o Dm: sib
C  o Am:
G  o Em: fa#
D  o Bm: fa# do#
A o F#m: fa# do# sol#
E o C#m: fa# do# sol# re#

B o G#m: si do# re# mi fa# sol# la#

F# o D#m: fa# sol# la# si do# re# fa(mi#)F# = Gb

Vídeo explicativo:
Comentarios